Glazen bol ...

Anja Palmaerts

Oké, mijn woorden in de vorige nieuwsbrief zijn net drie weken koud, en ja hoor, er is weer een nieuw wetsontwerp verschenen.

Voilà, het nieuwe wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat de toegang van KMO’s betreft.

De wijzigingen moeten de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten bevorderen. De maatregelen gaan hoofdzakelijk over het toekennen, in sommige hypothesen, van voorschotten en biedvergoedingen en op het doorgeven van de individuele plaats in het voorlopig klassement.

Een kleine 96 pagina’s bieden je een volledig overzicht van wat eraan komt. Sommige artikels treden in werking op 1 januari 2024 (art. 12/1 t.e.m. 12/9) en andere op 1 juni 2024 (gewijzigd art. 13).

De nieuwe artikels 12/1 t.e.m. 12/8 gaan over het toestaan van voorschotten, hoe ze te berekenen, en aan wie (KMO’s) ze toe te kennen.

Artikel 12/9 gaat over de biedvergoeding. Als een aanbesteder, via een bepaling in de opdrachtdocumenten, eist dat offertes vergezeld gaan van monsters, maquettes, prototypes, tekeningen, andere grafische ontwerpen of enig ander ontwerp in de domeinen van de plastische kunsten, de muzikale kunsten, de cinematografische kunsten of de podiumkunsten, dan voorziet de aanbesteder in de betaling van een biedvergoeding. Nu zijn er wel uitzonderingen op deze betalingsverplichting, als de inschrijver een substantieel onregelmatige of onaanvaardbare offerte heeft ingediend.

De Memorie van Toelichting is altijd nuttig om te interpreteren wat men nu juist bedoelt. Bijvoorbeeld, het loutere feit dat in de offerte de voorgestelde uitvoeringswijze (het concept) moet beschreven worden (bijvoorbeeld een concept om een ICT-oplossing uit te werken), volstaat dan weer niet opdat een biedvergoeding zou verplicht zijn (voor zover niet tevens een monster, maquette, prototypes, tekening of een ontwerp in het domein van een van de voormelde kunsten moet voorgelegd worden). Indien een tekening vereist wordt van technische aard, dan moet ook hiervoor een biedvergoeding voorzien worden.

De biedvergoeding is ook niet van toepassing in de gevallen waarbij de aanbesteder gebruik maakt van de openbare procedure of van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging. De aanbesteder bepaalt het bedrag en dit moet vermeld worden in het formulier van de aankondiging op e-Procurement. Ook de opdrachtnemer (de winnaar) krijgt geen biedvergoeding. Voor de verdere details verwijs ik u naar de tekst van het wetsontwerp.

Het gewijzigde artikel 13 schrijft voor, bij een openbare of niet-openbare procedure beneden de Europese drempel en met als enige gunningscriterium de prijs, dat de aanbesteder gelijktijdig elke inschrijver zijn individuele en voorlopige plaats in het klassement meedeelt, naar aanleiding van of onmiddellijk na de opmaak van het proces-verbaal van opening van de offertes. Ook dit moet bekend worden gemaakt via e-Procurement. Voor meer details verwijs ik opnieuw naar het wetsontwerp.

De publieke aankopers weten weer wat te doen: BLOKKEN!

Opleiding nodig? Contacteer ons voor een in-house opleiding en je bent weer helemaal mee!

Volg onze updates:   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

Update wetgeving overheidsopdrachten

Sinds juni 2021 hebben er aanzienlijke wijzigingen plaatsgevonden in het juridische kader van overheidsopdrachten. We geven een overzicht van de relevante wetten en Koninklijke Besluiten (KB's), inclusief praktische tips en voorbeelden. Ook zullen we wetsontwerpen bespreken.

Duurzaam aankopen

Wat omvat duurzaam aankopen precies? Beperkt het zich tot het ecologische aspect, of zijn er nog andere aspecten om rekening mee te houden? Is circulair aankopen hetzelfde als duurzaam aankopen, en zijn er verplichte ISO-normen van toepassing? Hoe integreer ik dit correct in mijn bestek, zowel bij de selectie- en gunningscriteria als in de uitvoeringsvoorwaarden?
.