JAWEL HET IS ZOVER!

Staatsblad

We beginnen het nieuwe jaar met alweer een wetswijziging. Nu, zo’n verrassing kan dit niet zijn voor de trouwe lezers van deze nieuwsbrief.

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over een wetsontwerp dat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers was gepasseerd.

Op 2 februari 2023 is het wetsontwerp aangenomen. Volgende stappen zijn de publicatie in het Staatsblad en dan het noodzakelijke Koninklijk Besluit.

Het zal allemaal snel moeten gaan, want de eerste datum waarover gesproken wordt, is 1 september 2023.

Wat verandert er?

De bedoeling is om meer transparantie krijgen en op een meer gestructureerde wijze aan gegevensinzameling te doen. Op die wijze zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om de mate van deelname van kmo’s aan overheidsopdrachten meer in detail op te volgen.

Dit in de eerste plaats door veralgemening van het gebruik van elektronische platformen (e-Procurement).

De huidige uitzondering, waarbij geen gebruik hoeft te worden gemaakt van elektronische platformen voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels en bij de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt dan ook geschrapt.

Ook voor het indienen van offertes in het kader van die overheidsopdrachten zou vanaf 1 september 2023 gebruik moeten worden gemaakt van elektronische platformen.

Ten tweede voorziet het wetsontwerp in de veralgemening van de aankondiging van gegunde opdracht en aanpak door middel van indicatoren. Er wordt een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht ingevoerd voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels. Momenteel bestaat er alleen een verplichting om een aankondiging van gegunde opdracht te publiceren boven de voormelde drempels. Bedoeling is nu om dit uit breiden onder deze drempels, maar op een vereenvoudigde wijze, waarbij minder gegevens opgevraagd zullen worden.

De veralgemening van de aankondiging van gegunde opdracht is ook gericht op het verkrijgen van een grotere transparantie bij overheidsopdrachten.

Bij het uitwerken van de bepalingen werd ook rekening gehouden met de techniek van de raamovereenkomst.

Het is van belang dat er ook gegevens verkregen worden over de opdrachten die geplaatst worden op basis van een raamovereenkomst. Voor deze laatste “vervolgopdrachten” is bepaald dat de aanbesteder elk jaar een aantal kerngegevens zal moeten overzenden, namelijk de totale waarde van dergelijke vervolgopdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten.

Voor het gegevensverzamelingsmechanisme van de overheidsopdrachten van beperkte waarde (aanvaarde factuur) zou geen verplichte aankondiging van gegunde opdracht dienen te gebeuren. De aanbesteders zouden ermee kunnen volstaan elk jaar de totale waarde van hun overheidsopdrachten van het voorafgaande jaar aan het aanspreekpunt te bezorgen.

Dit zou echter niet van toepassing zijn op de overheidsopdrachten van minder dan 3.000 euro, aangezien dat tot te hoge administratieve lasten zou leiden. Het gebruik van deze vereenvoudigde aankondigingen zal namelijk verplicht worden vanaf 1 september 2023.

De gegevens met betrekking tot de opdrachten van beperkte waarde zullen voor de eerste keer begin 2025 doorgegeven moeten worden (gegevens met betrekking tot het kalenderjaar 2024). Deze oefening zal vervolgens elk jaar herhaald worden (voor de opdrachten van beperkte waarde).

Er is bepaald, dat de verplichting om elektronische platformen aan te wenden voor opdrachten die worden geplaatst door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en waarvan de waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking, eveneens zal in werking treden op 1 september 2023.

Nog niet overtuigd van een opleiding e-Procurement? Natuurlijk wel! Boek die opleiding als ondernemer of als publieke aankoper. We komen graag naar jou toe voor wat meer uitleg over zowel overheidsopdrachten als e-Procurement, en ja, ook het sales team leiden wij op.

 

Belangrijke juridische kennisgeving - Disclaimer
Hoewel bij de realisatie van deze nieuwsbrief een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en kan hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeien. De gebruiker van deze nieuwsbrief erkent en aanvaardt, door de loutere aanwending van de inhoud ervan, voormelde afwijzing van aansprakelijkheid.

Volg onze updates:   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

Het NIEUWE e-Procurement voor openbare aankopers (1d basiscursus)

In deze opleiding leren we u het nieuwe landschap ontdekken, dossiers opbouwen, publiceren van aankondigingen en ontvangen van offertes. Kortom alles wat u nodig heeft om feilloos het nieuwe e-Procurement systeem te gebruiken.

Het NIEUWE e-Procurement, UEA en e-Invoicing voor ondernemers

In deze opleiding maken wij u als ondernemer wegwijs in het gloednieuwe e-Procurement systeem en geven toelichting bij het invullen van het UEA.
.